Skip links

Min Service Sverige AB – information om behandling av personuppgifter

Allmänt

Nedan beskrivs hur Min Service Sverige AB (“Min Service Sverige AB”, ”Lagamobilen.se”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster, köper produkter av oss eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Min Service Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

Min Service Sverige AB
Per Albin Hanssonsväg 40, 214 32 Malmö
info@lagamobilen.se

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Webbplatsbesökare

I samband med besök på vår webbplats behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss i samband med ditt besök. Vi använder också cookies på webbplats, information om hur vi använder cookies finns tillgänglig via https://lagamobilen.se/cookie-policy/.

Kontakt via e-post, telefon eller brev

Vid kontakt med oss via e-post, telefon eller brev kommer vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss inom ramen för det ärende som föranleder kontakten.

Köp i fysiska butiker eller online

När du handlar i någon av våra butiker eller online inhämtar vi vissa uppgifter från dig själv. Vid köp av vissa tjänster eller produkter, till exempel mobiltelefoniabonnemang, inhämtar vi också vissa nödvändiga uppgifter från aktuell operatör efter erforderlig legitimationskontroll.  Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig i samband med att vi har kontakt med dig per telefon, e-post eller brev.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

Följande uppgifter om dig kan komma att behandlas av oss:

  • Identitets- och kontaktuppgifter (så som namn, e-postadress, adress, personnummer, organisationsnummer och telefonnummer).
  • Uppgifter om ditt/dina köp (produktinformation, betalningsinformation, serienummer på enheter/reservdelar, kundtjänstärenden).
  • Uppgifter om abonnemang och avtal med mobiloperatörer.
  • Information om hur du rör dig/använder vår webbplats (se vidare information i vår cookie policy, https://lagamobilen.se/cookie-policy/).

Den information du lämnar till oss behandlas med största respekt för din personliga integritet och samlas in för att vi skall kunna besvarar dina förfrågningar, fullfölja din beställning, hantera garanti-/reklamationsrelaterade frågor samt för att i förekommande fall för att skydda dig och oss mot bedrägerier. Vi behandlar även uppgifter om dig i riktad marknadsföring och för utskick av nyhetsbrev. Du kan alltid avböja vidare marknadsföring/e-postutskick genom att kontakta oss och/eller klicka på avregistrera i något av våra utskick och därefter följa instruktionerna.

Rättslig grund för behandling

De uppgifter om dig som vi behandlar för att hantera köp och beställningar behandlas i huvudsak med avtal som rättslig grund. Vissa uppgifter med anknytning till köp och beställningar (till exempel kundtjänstärenden) samt uppgifter som krävs för att hantera olika typer av förfrågningar behandlas med vårt berättigade intresse som rättslig grund.

Därutöver har vi en rättslig skyldighet att behandla vissa typer av uppgifter om dig, till exempel uppgifter som måste bevaras enligt bokförings- eller skattelagstiftning. Vid försäljning av begagnade enheter har vi också en skyldighet att bevara vissa uppgifter och på begäran lämna ut den till Polismyndigheten.

För uppgifter som vi behandlar för marknadsföringsändamål och din användning av vår webbplats är den rättsliga grunden för behandling vårt berättigade intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Som en allmän och generell regel gäller att vi aldrig sparar uppgifter längre än vad som är nödvändigt i förhållande till det ändamål som uppgifterna behandlas för. Information relaterad till ett köp/kundtjänstärende sparas i upp till 36 månader efter att köpet i dess helhet är behandlat och varor/tjänster levererade eller ditt kundtjänstärende är avslutat. För uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att bevara längre sparas dina uppgifter under den tid som respektive lag föreskriver (enligt bokföringslagen gäller exempelvis att uppgifter ska bevaras i 7 år). Vid handel med begagnande enheter sparas uppgifter enligt gällande lagkrav och Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (för närvarande 10 år från respektive köp).

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi kan komma att dela uppgifter om dig med följande kategorier av underleverantörer/myndigheter/samarbetspartners:

– Transportörer (logistikföretag och speditörer).

– Klarna (för att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation).

– Övriga Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

– Mobiloperatörer (företag som tillhandahåller mobilabonnemang)

– Polismyndigheten

Utöver mottagakategorierna ovan kan vi också komma att lämna ut uppgifter till myndigheter eller andra om vi är skyliga enligt lag eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via info@lagamobilen.se

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Notera att vi ej kan fullfölja din order/beställning om du invänder mot lagring av dina personuppgifter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via info@lagamobilen.se

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@lagamobilen.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

 

Denna information gäller från och med den 01/06/2023

This website uses cookies to improve your web experience.